• pic01.jpg
 • pic02.jpg
 • pic03.jpg
 • pic04.jpg
 • pic05.jpg
 • pic06.jpg
 • pic07.jpg
 • pic08.jpg

ขั้นตอนการควบคุมงานด้านความปลอดภัย  ของ PENTA

ขั้นเตรียมการ

 1. จัดประชุมทีมงานเพื่อจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยในงานโครงการและผนวกเป็นเงื่อนไขของสัญญา
 2. ชี้แจงมาตรการให้บริษัทผู้รับเหมาที่เข้าประมูลงานทราบ
 3. ประชุมชี้แจงนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับบริษัทผู้รับเหมาที่ได้รับงานทราบและให้ลงชื่อรับทราบมาตรการที่กำหนด
 4. บริษัทฯ ผู้รับเหมาที่ได้รับงาน จัดทำผังโครงสร้างองค์กรของโครงการที่ได้รับ
 5. บริษัทฯ ผู้รับเหมาแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับเพื่อเตรียมการชี้แจงมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

 

ขั้นการควบคุมการปฏิบัติ

 1. จัดทำแผนแสดงขั้นตอนการตรวจสอบมาตรการตามที่บริษัท  PENTA จะต้องดำเนินการ
 2. ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดและที่บริษัท PENTA กำหนดเพิ่มเติม
 3. ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจงมาตรการที่ต้องแก้ไขปรับปรุง/เพิ่มเติม และทบทวนมาตรการ
 4. จัดกิจกรรมกระตุ้นเตือน และรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน

ขั้นการสรุปผล

 1. จัดทำสรุปผลการดำเนินการตลอดโครงการ
 2. ค้นหาจุดบกพร่องที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
 3. ทบทวนและปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยโครงการ

 

มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมงาน

1. ด้านบุคลากรและเอกสารสำคัญ

1.1     บริษัท PENTA จัดทำผังโครงสร้างการบริหารงานโดยระบุผู้จัดการโครงการ วิศวกรควบคุมงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ ทั้งนี้ หัวหน้างาน
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ จะต้องอยู่ประจำ Site งาน ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายจะต้องแนบหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติที่ทางราชการออกให้

 • ผู้ปฏิบัติงาน  50  คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี จป.ระดับวิชาชีพ
 • ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ถึง  50  คน ต้องจัดให้มี จป.ระดับหัวหน้างาน

(ในกรณีไม่มี จป.วิชาชีพ ต้องผ่านการพิจารณาตามความจำเป็นจากผู้จัดการโครงการของผู้ว่าจ้าง)

1.2      บริษัท PENTA จะแจ้งจำนวนคนงานที่จะเข้ามาในโครงการทั้งหมดพร้อมทั้งแนบรายชื่อและสำเนาบัตรประชาชนต่อผู้ควบคุมงานเพื่อจัดให้มีการชี้แจงระเบียบความปลอดภัยก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน

1.3       บริษัท PENTA ได้ทำประกันสังคมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาทำงานในโครงการทุกคนและส่ง เอกสารดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ

1.4       บริษัท PENTA จะแสดงเอกสารการเข้ากองทุนเงินทดแทน ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ

1.5       บริษัท PENTA จะจัดหาผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงานใน แต่ละประเภทงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการ


2.
ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

2.1       บริษัท PENTA จะทำการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของงานที่ดำเนินงานในโครงการ พร้อมทั้งมาตรการที่ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงนั้น ๆ โดยจัดทำเป็นเอกสารและจัดส่ง
ให้กับผู้ควบคุมงานตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการชี้แจงการประเมินความเสี่ยงและมาตรการที่ต้องดำเนินการในความเสี่ยงแต่ละงานให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกคน

2.2       บริษัท PENTA จัดให้ผู้ปฏิบัติงานมาเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยและระเบียบการปฏิบัติ งานของบริษัทฯ ที่จัดทำโดยโรงงานที่เข้าไปดำเนินการทุกคน ก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่โครงการ

2.3       บริษัท PENTA ทำเอกสารแสดงรายการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การคำนวณนั่งร้าน การระบายอากาศ การใช้กำลังไฟของแผงจ่ายไฟ เป็นต้น และ 
เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ เช่น การตรวจสอบปั้นจั่น เครื่องตอกเสาเข็ม ลิฟต์ขนวัสดุ     เครื่องเชื่อม Tower crane รอกโซ่ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผู้เซ็นรับรองความถูก
ต้องโดยบุคคลที่มีความสามารถตามวิชาชีพหรือที่กฎหมายกำหนด

2.4       บริษัท PENTA กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบส่งให้กับผู้ควบคุมงานทุกสัปดาห์ และ
รายงานผลการตรวจความปลอดภัยในที่ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์


3.
ด้านสถานที่และบริเวณ

3.1       บริษัท PENTA จะทำการกั้นเขตพื้นที่โครงการที่ชัดเจน ด้วยวัสดุที่มั่นคงและสามารถควบคุมการเข้าออกภายในพื้นที่ปฏิบัติงานได้

3.2       บริษัท PENTA กำหนดสถานที่รวมพล กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน        ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบจำนวนผู้ปฏิบัติงานได้

3.3       บริษัท PENTA จัดทำป้ายแสดงเขตปฏิบัติงาน ป้ายโครงการ   ป้ายห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าภายในโครงการ ป้ายความปลอดภัย ป้ายห้าม ป้ายบังคับและป้ายเตือนที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือตามที่กฎหมายกำหนด ภายใน 7 วัน นับแต่วันเริ่มงาน (ตามแบบเอกสารแนบ ที่ 1)

3.4       กรณีเขตปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เขตที่เศษวัสดุตกจากที่สูง พื้นที่ช่องเปิด พื้นที่สูงที่ไม่มีราวกั้น เป็นต้น จะจัดให้มีการจัดทำเขตแสดงพื้นที่อันตรายด้วยแถบกั้นสะท้อนแสง     
และมีป้ายเตือนอันตรายในบริเวณดังกล่าว

3.5       กรณีเขตปฏิบัติงานที่เป็น พื้นที่อับอากาศ หรือพื้นที่ภายในเครื่องจักร จะจัดให้มีการควบคุมการเข้าออกหรือมีมาตรการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าไปปฏิบัติงาน เช่นการแลกบัตรเฉพาะพื้นที่
เป็นต้น

3.6       บริษัท PENTA กำหนดให้มีการแลกบัตรผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในโครงการที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงานดังกล่าว


4.
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน

การควบคุมการปฏิบัติงานทั่วไป

4.1       บริษัท PENTA ควบคุมคนงานให้ติดบัตรที่เจ้าของงานออกให้ตลอดเวลาปฏิบัติงาน

4.2       บริษัท PENTA จัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมรองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย   และอุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมเพียงพอตามลักษณะงาน ในกรณีไม่สวมใส่รองเท้านิรภัย
ต้องขออนุญาตเจ้าของงานผ่านผู้ควบคุมก่อนทุกครั้ง

4.3       บริษัท PENTA จัดทำปลอกแขนแสดงตำแหน่งผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน จป.    และให้มีการติด แสดงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในโครงการ

4.4       บริษัท PENTA ได้นำมาตรการควบคุมที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงมาปฏิบัติให้ชัดเจนกรณีที่ มีการปฏิบัติงานในขั้นตอนงานนั้น ๆ

4.5       บริษัท PENTA ได้มีควบคุมให้มีการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการออกแบบและการคำนวณด้านความ ปลอดภัยให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน

4.6       การปฏิบัติงานที่เป็นการต่อเวลาจากเวลาทำงานปกติ บริษัท PENTA จะแจ้งให้กับผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสมของงาน ส่วนการปฏิบัติงานในเวลากลางคืนจะต้องพิจารณา
เรื่องความสว่างในการปฏิบัติงาน และการสัญจร

 

ระบบไฟฟ้าชั่วคราว

4.7       แผงจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องตั้งอยู่บริเวณที่ปลอดภัยอยู่ในที่แห้ง    และห้ามวางใกล้กับแก๊สสารไวไฟ หรือสารเคมีอื่น ๆ ที่อาจกระเด็นหรือหกใส่ได้

4.8       แผงจ่ายไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าทุกชนิด     ต้องการตรวจสอบสภาพให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และไม่มีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่าที่กำหนด

4.9       แผงจ่ายไฟฟ้าต้องมีหลังป้องกันฝน และห้ามต่อสายไฟหรือเครื่องมือพ่วงระหว่างอุปกรณ์

4.10      สายไฟฟ้าที่ผ่านพื้นผิวจราจร  หรือการขนส่งต้องการป้องกันการชำรุดของสายไฟฟ้าจากยานพาหนะ หรือุปกรณ์ขนส่ง

4.11      การเดินสายไฟในบริเวณโครงการต้องการป้องกันการถูกกระแทก   การแช่น้ำ    หรือการเดินไปตามโครงสร้างที่เป็นราวบันได รั้งกั้นที่เป็นโลหะ

การปฏิบัติงานเชื่อม ตัด เจียร

4.12       อุปกรณ์ที่เป็นถังบรรจุความดัน เช่น ถังลม  ถังแก๊ส ห้ามไม่ให้มีการวางนอนกับพื้น และให้มีการยึดเพื่อป้องกันการล้มของถังด้วย

4.13       เครื่องเชื่อมทุกประเภทในโครงการ  ต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยโดยหน่วยงานไฟฟ้าของ ผู้ควบคุมงาน    และมีใบผ่านการตรวจสอบติดบริเวณตำแหน่งที่เห็นชัดเจนของตัวเครื่องตลอดเวลาปฏิบัติงาน

4.14       งานเชื่อมแก๊ส  หรือเชื่อมด้วยไฟฟ้าต้องมีการป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นจากจุดเชื่อมไปยังวัสดุติดไฟ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ทนไฟ ในการป้องกัน การติดไฟได้

4.15       การเชื่อมในที่สูงกว่า  ต้องมีการป้องกันอุปกรณ์และบุคคลด้านล่างไม่ให้โดนสะเก็ดไฟได้

การขนและเคลื่อนย้ายวัสดุ

4.16       กรณีต้องมีการขนย้ายวัสดุในแนวดิ่ง   ให้บริษัทผู้รับเหมาจัดให้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายดังกล่าว ห้ามไม่ให้มีการโยนวัสดุ

4.17       รอกโซ่ที่นำมาปฏิบัติงานในโครงการ  ต้องผ่านการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยโดยพัสดุเครื่อง มือของโรงงานและติดใบตรวจสภาพจากพัสดุเครื่องมือของโรงงานก่อน

4.18       การผูกรัดวัสดุที่ขนย้ายต้องแน่นและมีการป้องกันไม่ให้วัสดุดังกล่าวหลุดออกจากการผูกรัดได้

อุปกรณ์และเครื่องจักรในโครงการ

4.19       อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีการหมุน จะต้องมีการติดตั้งการ์ดป้องกันในจุดหมุนดังกล่าว

4.20       เครื่องจักรที่บริษัท PENTA ได้นำเข้ามาใช้ในโครงการ    อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีระบบ ความปลอดภัย เพื่อป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องกำหนดผู้ควบคุมเครื่องจักรโดย
เฉพาะโดยผู้ควบคุมจะต้องได้รับการอบรมในการใช้เครื่องจักรดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

4.21       บริษัท PENTA จัดให้มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ   และเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์และใช้งานได้ปกติ

สารเคมี

4.22       กรณีที่มีการนำสารเคมีมาใช้งาน บริษัท PENTA      จะจัดส่งข้อมูลด้านความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) ให้กับผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนที่จะนำมาใช้งาน

การปฏิบัติงานที่สูง

4.23        บริษัท PENTA ควบคุมคนงานที่ต้องปฏิบัติงานในงานที่สูงต่างระดับเกินกว่า 2 เมตร   ต้องมีการ สวมใส่เข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานดังกล่าว

4.24        กรณีที่มีจุดที่อาจจะมีวัสดุตกจากที่สูง บริษัท PENTA   จะกั้นเข้าแสดงอันตราย ห้ามไม่ให้มีการ เดินผ่านในจุดดังกล่าวหรืออาจใช้ตาข่ายติดตั้งป้องกันวัสดุควบคู่กัน

4.25        กรณีที่มีการปฏิบัติงานที่สูงซึ่งไม่สามารถคล้องสายเข็มขัดนิรภัยขณะปฏิบัติงานได้ ต้องจัดให้มี ราวสลิง หรือราวเชือกตามยาวเพื่อให้สามารถคล้องเข็มขัดนิรภัยและลากเคลื่อนที่ได้

4.26        กรณีปฏิบัติงานบนหลังคากระเบื้องซึ่งไม่สามารถคล้องเข็มขัดนิรภัยได้ ต้องจัดให้มีแผ่นไม้ที่มี ความหนาและยาวเพียงพอเพื่อปูพื้นทางเดินบนกระเบื้องหลังคา ตลอดการปฏิบัติงาน

4.27        การตั้งนั่งร้านบริษัท PENTA จัดให้มีการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยของนั่งร้านโดยวิศวกรควบคุมงานและแขวนป้ายบอกสถานะตลอดเวลาการปฏิบัติงาน

การป้องกันและระงับอัคคีเบื้องต้น

4.28        บริษัท PENTA จะแจ้งจำนวนการจัดเก็บ น้ำมัน สารไวไฟและสารเคมี และขออนุญาตจัดเก็บ จากผู้ควบคุมงานก่อนนำเข้ามาใช้

4.29        บริษัท PENTA  จะกำหนดเขตการจัดเก็บน้ำมัน สารไว้ไฟ และถังบรรจุความดันสูง โดยมีการแยกประเภทชัดเจน

4.30        บริษัท PENTA   จะจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดที่มีการจุดไฟหรือบริเวณที่มีประกายไฟและบริเวณที่มีสารไวไฟ

4.31        บริษัท PENTA  จะกำหนดวิธีการสื่อสารแจ้งเหตุ        และการควบคุมอัคคีภัยเบื้องต้นเสนอต่อผู้ควบคุมงานรวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมตามความเหมาะสม

การจัดการสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลในโครงการ

4.32         บริษัท PENTA จะจัดขอบเขตพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เป็นระเบียบ       โดยระบุวัสดุที่จัดเก็บให้ชัดเจน

4.33         บริษัท PENTA จัดให้มีถุงขยะ และจุดกองเก็บเศษวัสดุภายในโครงการให้เพียงพอ    รวมถึงการควบคุมดูแลสภาพ การจัดเก็บ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

4.34         บริษัท PENTA  จะจัดหาวิธีการกำจัดเศษวัสดุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ  พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้มีการกำจัดตามวิธีที่กำหนด

4.35         บริษัท PENTA จัดให้มีภาชนะรองรับถังสี ทินเนอร์ หรือสารเคมีที่ใช้งาน

4.36         กรณีการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย บริษัท PENTA กำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อป้อง กันการฟุ้งกระจายเสนอต่อผู้ควบคุมงานพร้อมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติตามวิธีการที่  
กำหนด

4.37         บริษัท PENTA จะจัดจุดรับประทานอาหารในเขตโครงการให้ชัดเจน

4.38         บริษัท PENTA  จัดให้มีระบบสุขาภิบาล และน้ำดื่ม ดังต่อไปนี้

 • ต้องจัดให้ถังน้ำดื่มไม่น้อยกว่า 1 จุดต่อผู้ปฏิบัติงาน 50 คน
 • ต้องจัดให้มีห้องน้ำ – ส้วม แยกชายหญิง

 

5. กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยโครงการ

5.1         บริษัท PENTA จัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์    มาตรการความปลอดภัย   ประกาศความปลอดภัยและ ข่ายสาร อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในตำแหน่งที่
เหมาะสม

5.2         บริษัท PENTA ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือหัวหน้างานจัดให้มีกิจกรรม สนทนาความปลอดภัยเพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย      และสื่อสาร
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเป็นระจำทุกวัน

 

6.   การรายงานอุบัติเหตุ และอัคคีภัย

6.1         บริษัท PENTA จะรายงานการเกิดอุบัติเหตุ   และอัคคีภัย    ให้กับผู้ควบคุมงาน ทราบด้วยวาจาใน    โอกาสแรก

6.2         บริษัท PENTA จะจัดทำรายงานเหตุการณ์อุบัติเหตุ    อัคคีภัย    เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 2 วัน ตามแบบรายงานที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

6.3         บริษัท PENTA จะต้องร่วมหารือการเกิดอุบัติเหตุและกำหนดมาตรการแก้ไข และป้องกัน ร่วมกับ ผู้เกี่ยวข้องทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ หรืออัคคีภัย

 

7.   มาตรการด้านการลงโทษและการให้รางวัล

7.1         ในส่วนของการดำเนินงาน โครงการหากพบว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานไม่ได้ควบคุมงานในส่วนของมาตรการ ด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กำหนด  ทางบริษัท PENTA จะกำหนดมาตรการ
ในการตักเตือนและมีบทลงโทษตามที่เห็นเหมาะสม  ส่วนการฝ่าฝืนที่เกิดขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงานทางบริษัท PENTA จะได้กำหนดรูปแบบในการลงโทษและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ

7.2         บริษัท PENTA ได้กำหนดให้มีการให้รางวัลกับทีมงานที่มีการควบคุมความปลอดภัยตามที่ได้ กำหนดไว้และสามารถควบคุมไม่ให้มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดำเนิน
การโดยมูลค่าและรูปแบบรางวัลจะพิจารณาตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ บริษัท PENTA จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวข้องตาม พรบ.  คุ้มครองแรงงาน      กฎหมายอาชีว

อนามัยและความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้ว และมีผลบังคับใช้ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้าง