• pic01.jpg
  • pic02.jpg
  • pic03.jpg
  • pic04.jpg
  • pic05.jpg
  • pic06.jpg
  • pic07.jpg
  • pic08.jpg

ทีมงานบริหาร

ตำแหน่ง ชื่อ วุฒิการศึกษา
ประธานกรรมการ นายวีระพันธุ์   หิรัญวิวัฒน์กุล วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการผู้จัดการ นายไพศาล    วิกรมเลิศ บธ.ม.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.บ.  (โยธา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง นายวรวิทย์  ปัณฑิตานนท์ M.B.A. สาขาการจัดการ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วศ.บ.  (โยธา)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา นายสุชา  อ่อนจันทร์ วศ.บ.  (โยธา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้จัดการฝ่ายงานระบบ นายภักดี  ประคองเกื้อ วศ.บ. (ไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สถาปนิกโครงการ นาย ธันยพงศ์  กิจจา สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี นางประกายเพชร วงศ์ศรีเมือง ACC.  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน นางจีราภรณ์    คงมั่น บธ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล นางสาวอรปภา  รอดรับบุญ คบ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ นายชูชีพ      ผลชอบ ปวส. (เกษตรกรรม) วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้ นายขวัญประชา  ครุธานุชาติ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนดุสิตพาณิชยการ
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและยานพาหนะ นายธวิทย์   เมืองประสิทธิ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยขวาง